Regulamin sklepu VegeVege

Najbliższe wysyłki po 3.01 2022.
Wesołych, wegańskich świąt i szczęśliwego nowego roku 2022 życzy VegeVege.pl :)

I. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem sklepu VegeVege.pl, działającego pod adresem internetowym: http://vegevege.pl vegevege.eu trenujskutecznie.com.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

    Sprzedawcy – rozumie się przez to Firma VegeVege Sworski Roman z siedzibą w Łodzi (92-318) przy ul. Piłsudskiego 133d/019, NIP. 7282404194
    Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
    Sklepie VegeVege.pl – rozumie się przez to platformę internetową sklepu pod adresem internetowym www.vegevege.pl vegevege.eu oraz trenujskutecznie.com.
    Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepach.
    Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie VegeVege.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
    Dostawcy – należy przez to rozumieć (i) podaną na stronie sklepu VegeVege.pl lub TrenujSkutecznie.com firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), (ii) pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”). Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie sklepu VegeVege.pl lub TrenujSkutecznie.com podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.
    Sklepie – należy przez to rozumieć sklep VegeVege.pl oraz vegevege.eu trenujskutecznie.com
    Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.
    Placówce Handlowej Sprzedawcy – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod nazwą VegeVege oraz TrenujSktutecznie.com.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Korzystanie ze sklepu VegeVege.pl jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub tablet lub smartphone lub podobna technologia;

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

c. przeglądarka internetowa Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer lub inne;

d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e. włączona obsługa okien wyskakujących;

f. aktywne konto e-mail

g. aktywny nr telefonu

 

2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła, oraz nr telefonu) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu VegeVege.pl.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia mogą być realizowane na podstawie logowania się Zamawiającego w sklepie VegeVege.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

Login i hasło mają charakter poufny.

3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

4. Zamawiający składa Zamówienie w sklepie VegeVege.pl.
Po wybraniu produktów, przystępując do realizacji zamówienia należy skorzystać z jednej z trzech opcji:

1) zalogować się do już istniejącego konta (istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła)

2) złożyć zamówienie jako gość (wypełniając wszystkie wymagane dane do wysyłki/kontaktowe i kliknąć w przycisk ZAPISZ)

3) zarejestrować nowe konto klienta wypełniając niezbędne dane, a następnie kliknąć w przycisk ZAPISZ

Następnie należy:

- wybrać odpowiedni sposób dostawy (odbiór osobisty w Łodzi, dostawa lokalna w Łodzi, przesyłka krajowa z płatnością przelewem/transferuj/paypal/itd. lub przesyłka pobraniowa z płatnością przy odbiorze)

- wybrać metodę płatności, zatwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty i opłacić zamówienie w najwygodniejszy dla siebie sposób (lub wybrać płatność przy odbiorze).

Po otrzymaniu zamówienia kontaktujemy się jak najszybciej i wysyłamy paczkę/umawiamy się na odbiór. Ewentualne uwagi prosimy dopisać w komentarzu do zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub email.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą strony sklepu VegeVege.pl jest siedziba sklepu VegeVege w Łodzi.

7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

9. Dokonywanie Zamówień za pomocą sklepu VegeVege.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się:

a. w przypadku dostawy Zamówień dokonywanej przez Firmę Kurierską lub Transportem Własnym – w godzinach pracy Firmy Kurierskiej lub Transportu Własnego - wybranych przez VegeVege.pl

b. w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji osobistego odbioru zamówionych Towarów – w godzinach odbioru ustalanych przez sklep VegeVege.pl o których Zamawiający zostanie powiadomiony drogą emailową i/lub telefonicznie.

10. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba, że realizacja została z klientem umówiona drogą pisemną (np. email) i telefoniczną.

11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych zrealizacją Zamówień za pośrednictwem sklepu VegeVege.pl jest możliwy:

a. za pośrednictwem e-mail: info @vegevege.pl oraz roman @ sworski.pl

b. telefonicznie pod numerem telefonu: 609030402 (w godz. 11-16 w dni robocze)

c. listownie na adres Sprzedawcy:

Firma VegeVege Sworski Roman
ul. Piłsudskiego 133d/019
92-318 Łódź

12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.

13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

a. paragonem fiskalnym lub fakturą (drogą email lub wydrukiem dołączonym do paczki), jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia

oraz

b. informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

14. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

15. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

16. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu technologii sklepu VegeVege.pl są przechowywane przez system informatyczny sklepu VegeVege.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu technologii sklepu VegeVege.pl przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

17. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

18. a. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru. 

18. b. Zamawiający ma obowiązek odebrać towar w ciągu tygodnia (chłodnicze) albo dwóch (niechłodnicze), chyba, że wspólnie ustalono inaczej.

18. c. Po 2 tygodniach (chyba, że wspólnie ustalono inaczej) Sprzedawca ma prawo ustanowić dobową kwotę za przechowywanie (od 1/100 wartości towaru).

19. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

20. Promocje, kody zniżkowe, specjalne oferty - nie łączą się, chyba, że napisano inaczej w opisie lub regulaminie w.w. Kody zniżkowe/rabatowe nie obejmują zakupu vegeBonów.

 

III. Zasady płatności

1. Aktualnie dostępne formy płatności są określone w sklepie VegeVege.pl pod adresem: http://vegevege.pl/pl/content/jak-zamawiac-platnosci-dane-do-przelewu-11


Z reguły dostępne formy płatności to:

a. gotówka (przy odbiorze/pobranie) – zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,

b. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,

c. przelew lub inna forma płatności za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl (TPAY.pl) w związku z Zamówieniem. Przy zwrocie płatności wykonywanej przez serwis Transferuj.pl/TPAY.pl Zamawiający nie uzyskuje zwrotu 2.5% kwoty, którą pobiera serwis TPAY.pl podczas realizacji usługi.

d. płatność BitCoin (kryptowaluta) za pośrednictwem serwisu InPay
 

2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa.

3. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Zamawiający, są podawane w sklepie VegeVege.pl przy składaniu Zamówienia. W przypadku miejscowości, w których Zamawiający nie zapewnia dostawy Transportem Własnym, Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki kurierskiej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego, o ile usługa taka jest dostępna. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru w sklepie VegeVege.pl.
 

IV. Dostawa

1. Możliwość i formę dostawy Zamówienia (dostawa Firmą Kurierską lub Transportem Własnym, a także dostępność Towarów wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może sprawdzić na sklepu VegeVege.pl). Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Transportem Własnym, wyłącznie w miejscach wskazanych na stronie sklepu VegeVege.pl. W pozostałych miejscach możliwa jest realizacja Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

2. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

3. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.

4. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.

5. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 70 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżęj, Zamawiajacy może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres:

Firma VegeVege Sworski Roman

ul. Piłsudskiego 133d/019, 92-318 Łódź.

4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Przy zwrocie płatności wykonywanej przez serwis Transferuj.pl/TPAY.pl Zamawiający nie uzyskuje zwrotu 2.5% kwoty, którą pobiera serwis TPAY.pl podczas realizacji usługi.

7. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostepnego na dole strony.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wiąże się to dla Sprzedawcy z dodatkowymi kosztami (zwroty na konta zagraniczne, przewalutowanie, itd.). Zwrotów dokonujemy wyłącznie na polskie konta bankowe. 

 

VI. Reklamacja Towaru

1. Reklamacje można składać:

a. bezpośrednio u Dostawcy w razie odbioru Zamówienia od Dostawcy Transportem Własnym;

lub

b. za pośrednictwem sklepu VegeVege.pl

lub

c. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

lub

d. w siedzibie sklepu VegeVege.pl po uprzednim umówieniu

2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na dole strony.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.

4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. W przypadku serwisowania produktu Sojowirówka Moja Soja instukcje znajdują się na stronie http://www.mojasoja.pl/ Wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny/email z VegeVege.pl.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji na stronie sklepu VegeVege.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych (Jeżeli chcesz usunąć swoje dane, usunąć swój adres email z newslettera, powiadomień - napisz do nas na adres email, bardzo miło będzie dowiedzieć się też czemu chcesz pożegnać VegeVege.pl).

5. Konto gościa może zostać przekształcone w konto klienta przez pracownika sklepu. Aby zablokować taką możliwość - prosimy o odpowiedni komentarz podczas składania zamówienia. 

 

VIII. Obsługa plików Cookies

Korzystający ze sklepu VegeVege.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Więcej o cookies i polityce prywatności oraz Google Analytics pod linkiem https://vegevege.pl/pl/content/ciasteczka-14

Prosimy o zapoznanie się z zagadnieniami i zaakceptowanie regulaminu lub nie akceptowanie (w tym wypadku po opuszczeniu strony sklepu dane można skasować z poziomu przeglądarki lub systemu operacyjnego).

IX. Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Formularz reklamacyjny

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży